THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - NGÀY 8 THÁNG 3 NĂM 2018 | OPC